یک ماشین مجزا برای انجام تمام عملیات تکمیلی روی پوشاک

این سیستم با ذخیره انرژی، میزان مصرف آب و مواد شیمیایی، کاهش پروسه زمانی تولید و انجام اتوماتیک کار ها باعث کاهش هزینه های تولید می شود و به طور خاص برای پاسخگویی به نیاز های متنوع طراحی شده است. این ماشین رکورد دار کمترین میزان مصرف آب در بین محصولات مشابه خود می باشد.

 ECOfree2 ترکیب سه سیستم NoStone, UP, Core در یک ماشین است که برای تضمین بهترین عملکرد روی پوشاک از جدیدترین تکنولوژی ازن در آب و ازن در هوا بهره می برد.

در ادامه به ویژگی های سه سیستم ذکر شده می پردازیم.

NoStone  با همکاری  Levi Strauss اولین برنده جایزه در ITAM   2015امکان ایجاد افکت های سنگ شویی بدون استفاده از سنگ را فراهم آوردند. سنگ شویی با ازن منجر به کاهش چشمگیر مصرف آب و مواد شیمیایی شده است. در این سیستم دیگر خبری از سنگ و خطرات و آسیب های ناشی از آن به کارگران و محیط  زیست نیست.

UP : شستشوی بهینه پوشاک با کاهش چشمگیر آب مصرفی، انرژی و هزینه ها.

:Core کاهش مصرف انرژی به میزان 96% وافزایش بازده با کاهش زمان فرآیند تکمیل.